BFFS

FAQ

De antwoorden op de hieronder vermelde vragen zijn louter informatie. De Belgische Federatie van Filantropische Stichtingen kan voor hun inhoud niet aansprakelijk worden gesteld. 

Juridisch statuut van stichtingen

 1. De stichtingen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
 2. Welke procedure dient worden gevolgd om een stichtingen van openbaar nut en een private stichtingen op te richten?
 3. Welke minimum vermeldingen moeten in de statuten van een stichting worden opgenomen?
 4. Wat verstaat men onder het “doel” en “activiteiten” van de stichting?
 5. Uit hoeveel leden moet de raad van bestuur van een stichting minstens bestaan en wie mogen ze zijn?
 6. Welke zijn de regels van beraadslaging binnen de raad van bestuur?
 7. Wat verstaat men onder belangenconflict?
 8. Kunnen de bestuurders hun schriftelijk akkoord geven over een beslissing van de raad van bestuur zonder fysiek aanwezig te zijn?
 9. Wie mag de stichting in gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen vertegenwoordigen?
 10. Wie mag het dagelijks bestuur van de stichting waarnemen?
 11. Wat is de verantwoordelijkheid van de bestuurders en van de personen belast met het dagelijks bestuur? 
 12. Welke gegevens moeten verplicht op de documenten uitgaande van een stichting worden vermeld?
 13. Moet de stichting een machtiging aan de Koning vragen om een vrijgevigheid te ontvangen?
 14. Welke zijn de andere belangrijke en/of nieuwe bepalingen betreffende stichtingen?

Boekhouding

 1. Wanneer moeten de jaarrekening en de begroting van de stichting worden opgemaakt? Waar moet de jaarrekening worden neergelegd?
 2. Welke boekhoudkundige verplichtingen moet de stichting nakomen?
 3. Wanneer moet de stichting een bedrijfsrevisor aanstellen om haar jaarrekening na te kijken?

Fiscale aspecten

 1. Welke voorwaarden moeten vervuld zijn om een fiscale erkenning aan te vragen?
 2. Welke formaliteiten dienen vervuld te worden om een aanvraag tot erkenning in te dienen voor een aftrekbare gift van tenminste 40 € ?
 3. Wat is het fiscale statuut van schenking, subsidies, enz.?
 4. Welke verplichtingen vloeien voort uit een fiscale erkenning?
 5. Wat zijn de verschillende aanslagvoeten en registratierechten voor inbrengen om niet, alsook voor schenkingen?
 6. Wat zijn de successierechten?
 7. Kan een stichting onderworpen zijn aan de BTW?
 8. Kunnen de stichtingen van openbaar nut de terugbetaling van de roerende voorheffing weerhouden op de financiële inkomsten van beleggingen bekomen? 

Sociale aspecten

 1. Wanneer is er sprake van vrijwilligerswerk volgens de wet?
 2. Wat verstaat men onder de organisatienota?
 3. Valt de vrijwilliger onder het toepassingsgebied van het arbeidsrecht?
 4. Wanneer is de vrijwilliger aansprakelijk? Welke verzekeringen moeten worden afgesloten?
 5. Wie mag vrijwilliger zijn?
 6. Hoe wordt de vergoeding van de kosten fiscaal en sociaalrechtelijk behandeld ?

 Varia

 1. Kan een stichting een boete krijgen voor het ongereglementeerde gebruik van een afbeelding/media op hun website?