BFFS

FAQ

De antwoorden op de hieronder vermelde vragen zijn louter informatie. De Belgische Federatie van Filantropische Stichtingen kan voor hun inhoud niet aansprakelijk worden gesteld. 

De wet van 2 mei 2002

 1. De wet van 2 mei 2002
 2. Welke procedure dienen stichtingen van openbaar nut en private stichtingen te volgen om hun statuten op te stellen en te wijzigen?
 3. Welke minimum vermeldingen moeten in de statuten van een stichting van openbaar nut en een private stichting worden opgenomen?
 4. Wat verstaat men onder de benaming “doel” en “activiteiten” van de stichting?
 5. Wat verstaat men onder de wijze van regeling van belangenconflicten?
 6. Welke bepalingen moeten verplicht vermeld worden op de documenten uitgaande van een stichting van openbaar nut en van een private stichting?
 7. Uit hoeveel leden moet de raad van bestuur van een stichting minstens bestaan?
 8. In welke omstandigheden kunnen de bestuurders hun schriftelijk akkoord geven over een beslissing van de raad van bestuur zonder fysiek aanwezig te zijn?
 9. Wie mag de stichting in gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen vertegenwoordigen?
 10. Wie mag het dagelijks bestuur van de stichting waarnemen?
 11. Welke documenten moeten worden neergelegd en waar moeten deze worden neergelegd?
 12. Moet de stichting nog een machtiging aan de Koning vragen om een vrijgevigheid te ontvangen?

Boekhouding

 1. Wanneer moeten de jaarrekening en de begroting van de stichting worden opgemaakt? Moet de jaarrekening worden gepubliceerd?
 2. Welke boekhoudkundige verplichtingen moet de stichting nakomen?
 3. Wanneer moet de stichting een bedrijfsrevisor aanstellen om haar jaarrekening na te zien?

Fiscale aspecten

 1. Welke voorwaarden moeten vervuld zijn om een fiscale erkenning aan te vragen?
 2. Welke formaliteiten dienen vervuld te worden om een aanvraag tot erkenning in te dienen voor een aftrekbare gift van tenminste 40 € ?
 3. Wat is het fiscale statuut van schenking, subsidies, enz.?
 4. Welke verplichtingen vloeien voort uit een fiscale erkenning?
 5. Wat zijn de verschillende aanslagvoeten en registratierechten voor inbrengen om niet, alsook voor schenkingen?
 6. Wat zijn de successierechten?
 7. Kan een stichting onderworpen zijn aan de BTW?
 8. Kunnen de stichtingen van openbaar nut de terugbetaling van de roerende voorheffing weerhouden op de financiële inkomsten van beleggingen bekomen? 

Sociale aspecten

 1. Wanneer is er sprake van vrijwilligerswerk volgens de wet?
 2. Wat verstaat men onder de organisatienota?
 3. Valt de vrijwilliger onder het toepassingsgebied van het arbeidsrecht?
 4. Wanneer is de vrijwilliger aansprakelijk? Welke verzekeringen moeten worden afgesloten?
 5. Wie mag vrijwilliger zijn?
 6. Hoe wordt de vergoeding van de kosten fiscaal en sociaalrechtelijk behandeld ?