BFFS

6.

Welke bepalingen moeten verplicht op de documenten uitgaande van een stichting van openbaar nut en van een private stichting vermeld worden ?

Alle akten, facturen, aankondigingen, publicaties en andere stukken (brieven, netposten, visitekaartjes,..) uitgaande van een stichting van openbaar nut of van een private stichting moeten, minstens, de naam vermelden, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “stichting van openbaar nut” of “private stichting”, alsook het adres van de zetel.

Het meedelen van het ondernemingsnummer, ingevoerd bij de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van de Kruispuntbank voor Ondernemingen en tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen (B.S. 5 mei 2003), is eigenlijk niet verplicht voor rechtspersonen die geen winstoogmerk nastreven maar wordt wel sterk aangeraden.

Eenieder die tussenkomt voor een stichting in een document zoals hoger vermeld, waarop één van deze bepalingen niet is weergegeven, kan persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor alle of een deel van de verbintenissen die aangegaan zijn door de stichting (artikel 32 § 1er van de wet).