BFFS

11.

Welke documenten moeten worden neergelegd en waar moeten deze worden neergelegd?

11.1. Stichting van openbaar nut

De neer te leggen documenten bij de FOD Justitie en/of op de griffie van de Rechtbank van Koophandel zijn verschillend naargelang de volgende hieronder beschreven situaties.

De regels die het neerleggen bepalen zijn opgenomen in het KB van 31 mei 2005 (B.S. 8 juni 2005) wijzigend het KB van 26 juni 2003 op de openbaarmaking van akten en stukken van verenigingen zonder winstoogmerk en van private stichtingen.

Verwerving rechtspersoonlijkheid

 • De FOD Justitie blijft bevoegd voor de erkenning van de son’s, die rechtspersoonlijkheid vekrijgen op de dag van de ondertekening van het KB tot erkenning. (artikel 27 wet van 27 juni 1921).

Vereiste documenten:

 • een gezegelde expeditie van de notariële oprichtingsakte van de stichting evenals de bijlagen;

 • een verzoekschrift, gericht aan de Minister van Justitie, met het verzoek tot toekenning van rechtspersoonlijkheid;

 • een ledenlijst van de raad van bestuur (naam, voornaam, geboorteplaats en -datum, en adres, ingeval van rechtspersonen, naam, rechtsvorm en adres van de zetel) indien dit niet in de authentieke akte vermeld staat.

Na ondertekening van het KB, wordt een afschrift KB verstuurd naar de instrumenterende notaris en drie afschriften aan de son. Éen van deze afschriften dient te worden neergelegd ter griffie van de rb van Kh.

 • Op de griffie van de Rechtbank van Koophandel

KB tot erkenning;

Documenten bedoeld in artikel 31 §3;

Formulieren met het oog op de bekendmaking.

 Wijziging statuten waarvoor een KB vereist is

(art. 30 §2 wet van 27 juni 1921 gewijzigd door artikel 278 programmawet van 27.12.2004)

 • FOD Justitie blijft bevoegd voor de wijzigingen van de precieze omschrijving van het doel of de doeleinden alsook de activiteiten die de stichting beoogt om die doeleinden te bereiken.

Vereiste documenten:

 • het proces-verbaal van de beslissing van het orgaan dat in de statuten bevoegd is met het wijzigingen van het doel of de doeleinden (son);

 • een verzoekschrift, gericht aan de Minister van Justitie, waarin de goedkeuring van de wijzigingen wordt gevraagd;

 • de ledenlijst van de raad van bestuur in functie (naam, voornaam, geboorteplaats en -datum en het adres, voor rechtspersonen, de naam, de rechtsvorm en het adres van de zetel).

 • Op de griffie van de Rechtbank van Koophandel

KB tot goedkeuring van de wijzingen;

Documenten bedoeld in artikel 31 §3;

Formulieren met het oog op de bekendmaking.

Wijzigingen statuten die een authentieke akte vereisen

(art. 30 §2 wet van 27 juni 1921 gewijzigd door artikel 278 programmawet van 27.12.2004)

 •  FOD Justitie Nihil
 • Op de griffie van de Rechtbank van Koophandel

De wijzigingen aan de bepalingen voorzien in artikel 28, 5° tot 8°.

Vereiste documenten:

de authentieke akte waarin de aangebrachte wijzigingen worden vastgesteld;

gecoördineerde versie van de statuten nav de erin aangebrachte wijzigingen;

formulieren met het oog op de bekendmaking.

Andere dan de hierboven bedoelde wijzigingen

 •  FOD Justitie Nihil 
 • Op de griffie van de Rechtbank van Koophandel

Voor alle andere dan de hierboven bedoelde wijzigingen in de statuten dient een onderhandse akte te worden opgesteld, zoals bijvoorbeeld:

naam van de stichting;

adres van de zetel van de stichting;

enz

Vereiste documenten:

de onderhandse akte waarin de aangebrachte wijzigingen worden vastgesteld;

gecoördineerde versie van de statuten nav de erin aangebrachte wijzigingen;

formulieren met het oog op de bekendmaking.

11.2. Private stichting

 Waar dienen de documenten te worden neergelegd?

Op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van het gerechtelijk arrondissement waar de stichting gevestigd is.

 Welke documenten neerleggen?

(artikel 31§ 3 van de wet van 27 juni 1921)

De wijzigingen van de statuten die, volgens de vereiste procedure werden goedgekeurd;

De gecoördineerde tekst van de statuten na hun wijzigingen;

De akten betreffende benoeming, afzetting en ambtsbeëindiging van de bestuurders en, in voorkomend geval, van de bestuurders gemachtigd om de stichting te vertegenwoordigen, deze akten verduidelijken de omvang van de bevoegdheden van die personen alsook de wijze waarop zij die uitoefenen;

De akten betreffende benoeming, afzetting en ambtsbeëindiging van de personen belast met het dagelijks bestuur van de stichting, deze akten verduidelijken de omvang van de bevoegdheden van die personen alsook de wijze waarop zij die uitoefenen (artikel 31, §§ 3 en 4, artikel 35, al. 3);

De jaarrekening van de stichting;

De beslissingen en de akten betreffende de ontbinding en de vereffening van de stichting;

De formulieren met het oog op de bekendmaking in de bijlagen van het BS.

Elke akte, document of beslissing, die een wijziging of een verbetering aanbrengt aan één van bovenvermelde punten, dient eveneens te worden neergelegd in het dossier.