BFFS

23.

Wat zijn de tarieven en termijnen van successierechten? (erfbelasting)

Sinds 1989, zijn de gewesten bevoegd voor het vastleggen en wijzigen van de belastingsvoet, belastbare grondslagen alsook de vrijstellingen in verband met de successierechten. Hier volgt een overzicht van de belastingtarieven die op 1 augustus 2021 van kracht waren voor legaten aan stichtingen (met tussen haakjes het overeenkomstige artikel in het Wetboek van Successierechten):

1. Stichtingen van openbaar nut (SON)

  • Brussels Hoofdstedelijk Gewest (art. 48,2°): 7%.
  • Waals Gewest (art. 59,2°): 7%.
  • Vlaams Gewest (art. 59,2°): 0% sinds 1 juli 2021. Meer info

2. Private stichtingen (PF)

  • Brussels Hoofdstedelijk Gewest (art. 48,2°): 7% indien de stichting een federale erkenning heeft, anders 25%. Meer info
  • Waals Gewest (art. 59,2° en art. 60): 7% als de stichting op filantropisch gebied werkt. Anders gelden de rechten tussen vreemden (van 30 tot 80% als het bedrag hoger is dan 75.000 EUR). Meer info
  • Vlaams Gewest (art 59,2°): 8,5%

 

Termijn bij schenkingen roerende goederen

Bij sterfte na een schenking van een roerend goed (bv. geld of een kunstwerk) geschonken worden door een natuurlijk persoon met fiscale domicilie in Wallonië en dat niet via notariële akte werd vastgelegd (onroerende goederen zijn per definitie geregistreerd), kan men sinds 1 januari 2022 (Waals decreet over de verlenging van successierechten) successierechten vorderen op het geschonken goed tot 5 jaar terug, terwijl dit voordien tot 3 jaar was. 

Heeft de schenker zijn fiscale domicilie in Vlaanderen of Brussel, dan blijft de termijn van 3 jaar nog steeds gelden. 

 

Registratie onroerende schenking online

Sinds 1 mei 2022 kan de registratie van een onroerende schenking online via MyMinfin, het onlineplatform van de FOD Financiën. Bewijsstukken kunnen opgeladen worden en de behandeling van de aanvraag kan online opgevolgd worden.