BFFS

1.

De wet van 2 mei 2002.

De wet van 2 mei 2002 (verschenen in het Belgisch Staatsblad van 11 december 2002) wijzigde in belangrijke mate de wet van 27 juni 1921, voortaan de “wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen” genoemd.

De wet heeft de vroegere juridische benaming “instelling van openbaar nu” vervangen door de nieuwe benaming “stichting van openbaar nut” en een nieuwe rechtsvorm de “private stichting” ingevoerd.

Het gebruik van de term “stichting” is voortaan enkel voorbehouden aan rechtspersonen met belangeloos doel opgericht overeenkomstig de wet, onder de vorm van een stichting van openbaar nut of een private stichting.

De stichtingen van openbaar nut en de private stichtingen worden opgericht door één of meerdere natuurlijke personen of rechtspersonen die een vermogen afzonderen ter verwezenlijking van een belangeloos doel. Het doel waarvoor dit vermogen wordt bestemd, wordt door de stichter(s) bepaald.

De stichtingen van openbaar nut en de private stichtingen worden opgericht bij notariële akte.

Een stichting kan worden erkend als zijnde van openbaar nut indien zij gericht is op de verwezenlijking van een werk van filantropische, levensbeschouwelijke, religieuze, wetenschappelijke, artistieke pedagogische of culturele aard. Het openbare karakter van een stichting wordt erkend bij koninklijk besluit.

De stichtingen die erkend zijn als zijnde van openbaar nut dragen de benaming “stichting van openbaar nut”. De andere stichtingen dragen de benaming “private stichting”.