BFFS

5.

Uit hoeveel leden moet de raad van bestuur van een stichting minstens bestaan en wie mogen ze zijn?

De raad van bestuur dient samengesteld te worden uit minimum 1 lid (artikel 11:6).

De leden van de raad van bestuur mogen natuurlijke personen of rechtspersonen zijn. In dit laatste geval benoemt de rechtspersoon een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van het mandaat van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem zowel burgerlijk als strafrechtelijk aansprakelijk. Hij kan niet in eigen naam nog als vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen (artikel 2:55).