BFFS

Visie, Missie
en Waarden

Visie

Tot belangrijkste actor uitgroeien van de sector van de filantropische stichtingen en ten diensten van dezen.

Sector

Vertegenwoordigd door stichtingen (van openbaar nut, private- en buitenlandse stichtingen) in de filantropische sector die werken voor het algemeen belang op uiteenlopende gebieden als: maatschappelijk welzijn, gezondheid, sociale wetenschappen, onderwijs, kunst en cultuur, patrimonium, wetenschappelijk onderzoek, burgerschap en duurzame ontwikkeling.

Missie

De kerntaken van de federatie zijn:

  1. Vertegenwoordigen, verdedigen en bevorderen van de gemeenschappelijke belangen van stichtingen bij diverse overheden,  instellingen en de politieke wereld in het algemeen.
  2. Verstrekken van juridisch en financieel advies aan de leden.
  3. Het publiek informeren over de werking van stichtingen en de rol van de filantropische sector in de samenleving.
  4. Stimuleren van kennisuitwisseling via werkgroepen rond bepaalde thema's en diverse events. 
  5. Promoten van de maatschappelijke rol door het oprichten van omstandigheden waarin de filantropie kan gedijen.
  6. Leden werven om de slagkracht van de Federatie naar de diverse overheden, instellingen en de politieke wereld te vergroten.

Waarden en grondbeginselen voor de leden

  1. Erkennen van de democratische waarden en rechtsbeginselen van de Belgische en Europese samenleving.
  2. Erkennen van de menselijke diversiteit in al haar vormen.
  3. Zorgen voor een transparante, duidelijke en verantwoordelijke werking binnen de eigen stichting o.m. door de beginselen van goed bestuur na te leven.
  4. Ernaar streven om een toereikende financiële basis uit te bouwen, die moet toelaten de doelstellingen op een onafhankelijke en duurzame manier te verwezenlijken.