BFFS

8.

In welke omstandigheden kunnen de bestuurders hun schriftelijk akkoord geven over een beslissing van de raad van bestuur zonder fysiek aanwezig te zijn?

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de stichting zulks vereisen, kunnen de beslissingen van de raad van bestuur genomen worden middels een schriftelijk akkoord (bijvoorbeeld, wanneer een stichting een onroerend goed wenst aan te kopen voor de uitvoering van haar activiteiten en de raad van bestuur in de onmogelijkheid verkeert om eerstdaags fysiek bijeen te komen (bijvoorbeeld, omdat bestuurders in verschillende Europese landen verblijven), en er snel beslist moet worden of zij het onroerend goed, dat aan uiterst interessante financiële voorwaarden wordt te koop gesteld, al dan niet zal aankopen).

Om beroep te kunnen doen op deze schriftelijke procedure is evenwel vereist dat deze uitzonderlijke wijze van beraadslagen in dergelijke omstandigheden uitdrukkelijk in de statuten wordt opgenomen (artikel 34 § 2 van de wet).