BFFS

28.

Valt de vrijwilliger onder het toepassingsgebied van het arbeidsrecht?

Het individueel of collectief arbeidsrecht is in principe van toepassing indien de vrijwilliger zich onder het gezag van de organisatie bevindt met uitsluiting van de wet van 3 juli 1978 m.b.t. de arbeidsovereenkomst.. Dit is het geval wanneer de organisatie die beroep doet op de vrijwilligers het werk van de vrijwilligers dirigeert, opvolgt en controleert.

Overeenkomstig de wet van 3 juli 205 betreffende de rechten van de vrijwilligers kan de Koning de vrijwilligers die bij het uitvoeren van hun vrijwilligerswerk arbeid verrichten onder het gezag van een ander persoon, omwille van de aard van hun werk geheel of gedeeltelijk onttrekken aan het toepassingsgebied van:

  • de arbeidswet van 16 maart 1971;
  • de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen;
  • de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk;
  • de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen;
  • de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités;
  • het KB n° 5 van 23 oktober 1978 betreffende het bijhouden van sociale documenten.