BFFS

26.

Wanneer is er sprake van vrijwilligerswerk volgens de wet?

De wet van 3 juli 2005 (BS. 29 augustus 2005) betreffende de rechten van vrijwilligers werd gewijzigd bij wet van 19 juli 2006, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 11 augustus 2006.

De wet heeft betrekking op het vrijwilligerswerk in België, maar ook op het vrijwilligerswerk dat daarbuiten wordt gedaan maar georganiseerd vanuit ons land (de vrijwilliger moet dan wel zijn hoofdverblijfplaats in België hebben).

Deze wet is van toepassing sinds 1 augustus 2006. Sinds die datum moet elke organisatie die een vrijwilliger inschakelt voldoen aan de bepalingen van de wet.

Vrijwilligerswerk wordt in de nieuwe wet gedefinieerd als elke activiteit die onbezoldigd en onverplicht wordt verricht ten behoeve van één of meerdere personen, van een groep of organisatie of van de samenleving als geheel.

Het moet echter gaan om een activiteit “die ingericht wordt door een organisatie anders dan het familie- of de privé-verband van diegene die de activiteit verricht.”en “die niet door dezelfde persoon en voor dezelfde organisatie wordt verricht in het kader van een arbeidsovereenkomst, een dienstencontract of een statutaire aanstelling”.

Opgelet:de organisatie mag geen winstoogmerk streven; de handelsorganisaties vallen buiten het toepassingsgebied van de wet. De organisatie mag een private of publieke rechtspersoon, of een feitelijke vereniging(zonder eigen rechtspersoonlijkheid) zijn.

De wet bevat een viertal belangrijke punten:

* de organisatienota

* de aansprakelijkheid en de verzekering

* de vergoeding

* vrijwilligerswerk voor mensen met een uitkering (zieken, gepensioneerden,…).