BFFS

20

Wat is het fiscale statuut van schenking, subsidies, enz.?

In hoofde van de begiftigden:

Voor stichtingen van openbaar nut en private stichtingen onderworpen aan de rechtspersonenbelastingen, zijn zowel de schenkingen als de subsidies niet belastbaar.

In hoofde van de schenkers:

Schenkers kunnen voor giften in geld van minstens 40 €, die het voorwerp uitmaken van een fiscaal attest afgeleverd door de begiftigde instellingen, een belastingvermindering krijgen gelijk aan 45% van de giften (wet 13/12/2012 – B.S. 20/12/2012).

Wanneer de schenker een natuurlijke persoon is, mag het totaal van de giften waarvoor de belastingvermindering toegekend is, volgende grenzen niet overschrijden:

  • 10% van het netto belastbaar inkomen van de schenker, en
  • + evenmin het bedrag van 346.100 € voor het jaar 2010 (aanslagjaar 2011) (artikel 109 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ; afgekort : WIB 92). Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Wanneer de schenker een onderneming is, mag het totale bedrag van de giften waarvoor de belastingvermindering toegekend is, de volgende grenzen niet overschrijden :

  • 5% van het netto belastbaar inkomen van de schenker, en
  • evenmin het bedrag van 500.000 € (artikel 200, WIB 92). Dit bedrag wordt niet geïndexeerd.

Bijzonder is de aftrekbaarheid van giften aan instellingen vermeld in artikel 104, 3°, a en b, WIB 92, d.w.z. :

  • aan Belgische universiteiten of universitaire centra, aan instellingen die met universiteiten zijn gelijkgesteld krachtens de wetten op het toekennen van de academische graden en het programma van de universitaire examens;
  • aan koninklijke academiën, aan het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek, zomede aan instellingen voor wetenschappelijk onderzoek die erkend zijn door de Minister van Financiën en door de Minister tot wiens bevoegdheid het beleid en de programmatie inzake wetenschap behoren, uitgezonderd de instellingen die rechtstreeks verbonden zijn met een politieke partij of lijst.

Deze giften zijn bij voorrang aftrekbaar van de prijzen en subsidies, etc., toegekend aan geleerden, schrijvers of kunstenaars, en die belastbaar zijn op grond van artikel 90, 2°, WIB 92.
Zijn er geen inkomens van die aard of is hun bedrag ontoereikend, dan wordt het eventuele saldo van die giften van het totale netto-inkomen afgetrokken, samen met de andere in artikel 104, WIB 92, beoogde giften en binnen de bovenvermelde grenzen.