BFFS

19

Welke formaliteiten dienen vervuld te worden om een aanvraag tot erkenning in te dienen voor een aftrekbare gift van tenminste 40 €?

Deze formaliteiten worden in detail weergegeven op de website van de federale belastingadministraties, www.fiscus.fgov.be, > meest gestelde vragen (FAQ) > personenbelasting > giften, “Een instelling ontvangt giften die zij ten name van de schenkers fiscaal aftrekbaar zou willen maken. Welke zijn de erkenningvoorwaarden? Welke procedure moet zij volgen om erkenning aan te vragen?”

Bekijk in het bijzonder de volgende punten (bladzijden, 4, 5 en 6)

  • bestemmeling, vorm en termijn
  • bij te voegen stukken
  • opmerkingen.

Samenvatting:

De schriftelijke aanvraag moet ingediend worden bij de Minister van Financiën, uiterlijk op 31 december van het jaar dat voorafgaat aan de periode waarvoor de erkenning wordt aangevraagd.

De termijn voor het indienen van een aanvraag tot erkenning mag evenwel niet minder bedragen dan 3 maanden vanaf de oprichting van de instelling die de aanvraag indient (verwerving van rechtspersoonlijkheid).

De Heer Minister van Financiën
Wetstraat, 12
1000 Brussel

Bij de aanvraag moeten volgende documenten worden toegevoegd:

1.alle nuttige gegevens zodat de diensten bevoegd om de aanvraag te behandelen kunnen nagaan of de instelling beantwoordt aan de vereiste voorwaarden:

  • een afschrift van de statuten, van de akten betreffende de benoeming van de bestuurders en van alle eventuele wijzigingen, zoals gepubliceerd in de bijlagen aan het Belgisch Staatsblad;
  • een activititeitenkalender en het werkingsverslag van het verstreken jaar, een gedetailleerde opgave van de projecten van het lopende jaar alsook alle andere stukken i.v.m. de werking van de instelling (publicaties, programma’s, enz.);

2.een verbintenisverklaring waarin de instelling verklaart:

  • tot het dekken van kosten van algemeen beheer geen hoger bedrag te zullen besteden dan 20 % van haar bestaansmiddelen van alle aard, vooraf verminderd met die welke voortkomen van andere erkende instellingen;
  • aan de schenkers een kwijtschrift uit te reiken waarvan het model door de Minister van Financiën of zijn gedelegeerde wordt vastgesteld en binnen de twee maanden na het einde van ieder kalenderjaar van de periode waarvoor de erkenning is toegestaan een afschrift van de tijdens dat jaar uitgereikte kwijtschriften en een verzamelstaat of verzamelattest daarvan in te leveren;
  • de ambtenaren van de Administratie ondernemings- en inkomensfiscaliteit - sector directe belastingen toe te laten de boekhouding te controleren telkens wanneer zij dat nuttig achten;
  • aan de diensten belast met het onderzoek van de aanvraag, binnen de maand na het eerste verzoek, alle inlichtingen te verstrekken die voor het onderzoek van de aanvraag nuttig zijn;

3.een voor eensluidend verklaard afschrift, van de rekening van ontvangsten en uitgaven van het laatste boekjaar en van de begroting van het lopende boekjaar.