BFFS

18.

Welke voorwaarden moeten vervuld zijn om een fiscale erkenning aan te vragen?

De wetgever voorziet 10 categorieën van instellingen die, mits het naleven van een aantal voorwaarden, kunnen genieten van een fiscale erkenning om giften te ontvangen die fiscaal aftrekbaar zijn in hoofde van de schenkers:

1. instellingen voor wetenschappelijk onderzoek;

2. culturele instellingen;

3. instellingen die de oorlogsslachtoffers, de mindervaliden, de bejaarden, de beschermde minderjarigen of de behoeftigen bijstaan;

4. instellingen voor hulpverlening aan slachtoffers van erkende rampen;

5. instellingen die zich bezighouden met het natuurbehoud of de bescherming van het leefmilieu;

6. instellingen die het behoud of de zorg van monumenten en landschappen ten doel hebben;

7. VZW's waarvan het doel erin bestaat dierenasielen te beheren;

8. instellingen voor hulpverlening aan ontwikkelingslanden;

9. instellingen die hulp verlenen aan slachtoffers van zeer grote industriële ongevallen;

10. erkende instellingen voor duurzame ontwikkeling.

Om erkend te kunnen worden, moeten deze instellingen enerzijds voldoen aan een aantal “algemene voorwaarden” die gelden voor alle instellingen en anderzijds aan “bijzondere voorwaarden” afhankelijk van de categorie waaronder zij vallen

A. De algemene voorwaarden die van toepassing zijn op alle instellingen die een aanvraag indienen, kunnen als volgt samengevat worden:

  • rechtspersoonlijkheid bezitten overeenkomstig het Belgische publiek- of privaatrecht, en
  • generlei gewin nastreven, noch voor zichzelf, noch voor hun leden als dusdanig, en
  • het dekken van de kosten van algemeen beheer mag niet hoger zijn dan 20 % van de bestaansmiddelen van alle aard, voorafgaandelijk verminderd met die welke voortkomen van andere erkende instellingen.

B.Naargelang het doel van de instelling dient ook nog aan bijzondere voorwaarden te worden voldaan, namelijk met betrekking tot de territoriale uitgestrektheid, alsook met betrekking tot de inhoud van de activiteiten.

Deze voorwaarden worden in detail weergegeven op de website van de federale belastingadministraties, www.fiscus.fgov.be, > meest gestelde vragen (FAQ) > personenbelasting > giften, “Een instelling ontvangt giften die zij ten name van de schenkers fiscaal aftrekbaar zou willen maken. Welke zijn de erkenningvoorwaarden? Welke procedure moet zij volgen om erkenning aan te vragen?”

De belastingsadministratie heeft op 11 mei 2006 een circulaire gepubliceerd met de nieuwe richtlijnen in verband met de procedure en voorwaarden voor de erkenning van instellingen die gemachtigd willen worden kwijtschriften uit te reiken voor giften in geld. Dit document is te vinden op de internet website van de FOD Financiën: www.fisconet.be: Directe belastingen/circulaires/personenbelasting- vennootschapsbelasting/11.05.2006 vrijgestelde gift of
http://www.fisconet.fgov.be/nl/?frame.dll&root=V:/sites/FisconetNldAdo.2/&versie=04&type=cir!INH&