BFFS

16.

Welke boekhoudkundige verplichtingen moet de stichting nakomen?

De wijze waarop de jaarrekening moet worden opgemaakt en het te volgen schema zijn afhankelijk van de omvang van de stichting. Er zijn vier scenario's:

Scenario 1: Vereenvoudigde boekhouding

De kleine stichtingen, microstichtingen inbegrepen, die op de balansdatum van het laatste afgesloten boekjaar, niet meer dan één van de volgende criteria overschrijden:

  • Aantal werknemers, jaargemiddelde: 5,
  • Totaal der ontvangsten, andere dan niet-recurrente, exclusief BTW: 334.500 €,
  • Totaal der bezittingen: 1.337.000 €,
  • Totaal der schulden: 1.337.000 €,

kunnen hun jaarrekening opmaken volgens een vereenvoudig model (artikel 3:51 §2), dat wil zeggen dat ze een enkele rekening van het type "debet-credit" kunnen gebruiken in plaats van dubbele boekhouding.

Scenario 2: Microschema

De microstichting (artikel 1:31) die op de balansdatum van het laatste afgesloten boekjaar, niet meer dan één van de volgende criteria overschrijdt:

  • Aantal werknemers, jaargemiddelde: 10,
  • Jaaromzet, exclusief BTW: 700.000 €,
  • Balanstotaal: 350.000 €,

kan haar jaarrekening opmaken volgens een micromodel (artikel 3:51 §4 en K.B. 29 april 2019, B.S. 30 april 2019).

Scenario 3: Verkort schema

De kleine stichting (artikel 1:30) die op de balansdatum van het laatste afgesloten boekjaar, niet meer dan één van de volgende criteria overschrijdt:

  • Aantal werknemers, jaargemiddelde: 50,
  • Jaaromzet, exclusief BTW: 9.000.000 €,
  • Balanstotaal: 4.500.000 €,

kan haar jaarrekening opmaken volgens een verkort model (artikel 3:51 §3 en K.B. 29 april 2019, B.S. 30 april 2019).

Deze bepalingen zijn niet van toepassing op stichtingen die zijn onderworpen aan bijzondere regels, uit een wetgeving of een overheidreglement, voor zover deze minstens gelijkwaardig zijn aan die hierboven (artikel 3:51 §5).

Scenario 4: Volledig schema

Stichtingen die niet onder de drie bovengenoemde scenario’s vallen, worden als grote stichtingen beschouwd en dienen hun jaarrekening op te maken op basis van het volledige model.