BFFS

14.

Welke boekhoudkundige verplichtingen moet de stichting nakomen?

De stichting dient tenminste een vereenvoudigde boekhouding te voeren overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 26 juni 2003 met betrekking tot de vereenvoudigde boekhouding op bepaalde stichtingen (verschenen in het Belgisch Staatsblad van 11 juli 2003, 2e editie).

Dit koninklijk besluit werd gewijzigd bij koninklijk besluit van 15 september 2006, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 12 oktober 2006.

De stichting moet een boekhouding voeren evenals een jaarrekening opstellen, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding van de ondernemingen, zoals aangepast voor de vzw's en de stichtingen, indien zij bij de afsluiting van het boekjaar minstens twee van de drie hiernavolgende drempels bereikt:

* een jaargemiddelde van 5 personen uitgedrukt in voltijdse equivalenten die zijn ingeschreven in het personeelsregister gehouden overeenkomstig het koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978 betreffende het bijhouden van sociale documenten;

* totale ontvangsten van 312.500 €, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde, met uitzondering van buitengewone ontvangsten;

* een balanstotaal van 1.249.500 €.

De bovenvermelde bedragen (K.B.25/8/2012 – B.S.7/9/2012) kunnen door koninklijk besluit worden aangepast aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen.

Alle toepasselijke bepalingen met betrekking tot deze materie zijn gedefinieerd in het koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde stichtingen (Belgisch Staatsblad van 30 december 2003).

We merken evenwel op dat de bepalingen met betrekking tot de boekhouding niet van toepassing zijn op bepaalde stichtingen die onderworpen zijn aan bijzondere, uit een wetgeving of overheidsreglementering voortvloeiende regels, waarvan de gelijkwaardigheid werd goedgekeurd door de raad van bestuur (artikel 37 § 2 tot 4 van de wet).

De tekst van de koninklijke besluiten van 26 juni 2003 en 19 december 2003 zijn beschikbaar op de website van de FOD Justitie (www.just.fgov.be - Rechtsbronnen - geconsolideerde wetgeving: u dient in het kadertje 'afkondiging' het desbetreffende koninklijk besluit in te vullen) of u kan ook terecht bij het Belgisch Staatsblad, Leuvensesteenweg 40 in 1000 Brussel.

Verder vindt u eveneens op de website van de FOD Justitie (www.just.fgov.be-Informatie-Publicatie) twee brochures met betrekking tot “het nieuw boekhoudkundig stelsel van de kleine verenigingen” en het “nieuw boekhoudkundig stelsel van de grote en zeer grote verenigingen”. Deze brochures hebben eveneens betrekking op de stichtingen.