BFFS

10.

Wie mag het dagelijks bestuur van de stichting waarnemen?

Hoewel de wet geen definitie biedt van dit begrip, heeft de rechtspraak het dagelijks bestuur omschreven als alle handelingen of verrichtingen die voor de dagelijkse werking van de stichting worden vereist of die zowel wegens hun gering belang als wegens de noodzakelijkheid van een snelle beslissing de tussenkomst van de raad van bestuur zelf niet rechtvaardigen (Cass., 17 september 1968, A.C., 1969, 60; R.P.S. 1970, 197, noot; Cass. 21 februari 2000, J.T.T., 2000, 300; T.R.V., 2000, 283).

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de stichting voor wat betreft dat bestuur delegeren aan één of meerdere personen, die niet noodzakelijk bestuurders dienen te zijn. De modaliteiten van dit bestuur (bijvoorbeeld, of de persoon belast met het dagelijks bestuur alleen of gezamenlijk met een andere persoon optreedt) moeten in de statuten worden vermeld. (artikel 35 van de wet).