BFFS

10.

Wie mag het dagelijks bestuur van de stichting waarnemen?

De statuten kunnen bepalen dat de raad van bestuur het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de stichting wat dat bestuur betreft, kan opdragen aan één of meer personen die alleen, gezamenlijk of collegiaal optreden. Deze bepaling kan aan derden worden tegengeworpen mits publicatie in het Belgisch Staatsblad. Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid  kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze gepubliceerd (artikel 11:14).

Het WVV bepaalt dat het dagelijks bestuur zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de stichting als deze die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen, omvat.