BFFS

3.

Welke minimum vermeldingen moeten in de statuten van een stichting worden opgenomen?

De statuten moeten de volgende vermeldingen bevatten (artikelen 2:5 §3 en 2:11 §2):

  1. de naam, voornamen, woonplaats van elke stichter of, ingeval het een rechtspersoon betreft, de naam, de rechtsvorm, het ondernemingsnummer en het adres van de zetel;
  2. de naam  en de aanduiding van het gewest waarin de zetel van de stichting is gevestigd;
  3. de precieze omschrijving van het belangeloos doel dat ze nastreeft en van de activiteiten die ze tot voorwerp heeft;
  4. de wijze van benoeming, van afzetting en van ambtsbeëindiging van de bestuurders; in voorkomend geval, de wijze van benoeming, van afzetting en van ambtsbeëindiging van de personen gemachtigd om de stichting te vertegenwoordigen en de van de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen en de wijze waarop ze hun functie uitoefenen;
  5. de voorwaarden voor statutenwijziging;
  6. de bestemming van het vermogen van de stichting bij ontbinding, dat tot een belangeloos doel moet worden aangewend, behalve de mogelijkheid wanneer het belangeloos doel van de stichting is verwezenlijkt voor de stichter of zijn rechthebbenden een bedrag gelijk aan de waarde van de goederen of de goederen zelf die de stichter aan het doel heeft besteed, terug te nemen (artikel 11:2).

De oprichtingsakte vermeldt ook:

  • het adres van de zetel van de stichting en, in voorkomend geval, het e-mailadres en de website;
  • de identiteit van de bestuurders, dagelijks bestuurders en de andere personen bevoegd om de stichting te vertegenwoordigen en, in voorkomend geval, van de commissaris.

 

Iedere wijziging van de gegevens 3 tot 6 moet bij authentieke akte worden vastgesteld.

Bovendien, voor stichtingen van openbaar nut, moet iedere wijziging van punt 3 door de Koning worden goedgekeurd.