BFFS

2.

Welke procedure dienen stichtingen van openbaar nut en private stichtingen te volgen om hun statuten op te stellen en te wijzigen?

De programmawet van 27 december 2004 (B.S. 31 december 2004) bevat een aantal bepalingen van toepassingen op stichtingen. Deze wet is op 20 juni 2005 in werking getreden.

2.1. De erkenning van een nieuwe stichting van openbaar nut en de wijziging van het doel en/of van de activiteiten van de stichting (artikel 28, 3°) dienen goedgekeurd te worden bij koninklijk besluit.

De procedure die dient gevolgd te worden om de erkenning van de stichting of de goedkeuring van de wijzigingen van het doel en/of de activiteiten te bekomen zal de volgende zijn:

1. Erkenning van een nieuwe stichting (rechtspersoonlijkheid):

Volgende documenten dienen toegestuurd te worden aan de FOD Justitie - Algemene Dienst Wetgeving en Vrijgevigheden en Fundamentele Rechten - Stichtingen van openbaar nut, Waterloolaan, 115 te 1000 Brussel (Claudine Gilson tel. 02/542.74.79) :

  • een gezegelde expeditie van de notariële oprichtingsakte van de stichting en haar bijlagen;

  • een verzoekschrift gericht aan de Minister van Justitie, met het verzoek tot toekenning van rechtspersoonlijkheid;

  • een lijst met de leden van de raad van bestuur (naam, voornaam, geboorteplaats en –datum en adres, ingeval van rechtspersonen, benaming, rechtsvorm en adres van de zetel) indien dit niet in de authentieke akte vermeld staat;

Vanaf het ogenblik dat de Administratie alle vereiste documenten heeft ontvangen, wordt het besluit ter ondertekening aan de Koning voorgelegd.

 

Eens het koninklijk besluit er is, zal de Administratie een afschrift van het Koninklijk Besluit aan de instrumenterende notaris en drie afschriften aan de stichting van openbaar nut overmaken. Één van deze drie afschriften dient aan de griffie van de Rechtbank van Koophandel te worden overgemaakt. De statuten dienen daarna door de stichting gepubliceerd te worden in de bijlagen bij het Staatsblad.

2. Wijziging van het doel en/of de activiteiten:

Volgende documenten dienen toegestuurd te worden aan de FOD Justitie - Algemene Dienst Wetgeving en Vrijgevigheden en Fundamentele Rechten - Stichtingen van openbaar nut, Waterloolaan, 115 te 1000 Brussel (Claudine Gilson tel. 02/542.74.79) :

  • een voor eensluidend verklaard afschrift van de beslissing van de raad van bestuur die de aanpassing van het doel of de activiteiten van de stichting goedkeurt; dit document dient te worden ondertekend door de persoon(en) die bevoegd is(zijn)om in naam van de stichting te tekenen;

  • een verzoekschrift geadresseerd aan de Minister van Justitie, waarin de goedkeuring van de wijzigingen wordt gevraagd;

  • de lijst van de leden van de raad van bestuur in functie (naam, voornaam, geboorteplaats en –datum en adres, ingeval van rechtspersonen, benaming, rechtsvorm en adres van de zetel).

Eens het koninklijk besluit er is, zal de Administratie drie afschriften aan de stichting van openbaar nut overmaken. Één van deze drie afschriften dient aan de griffie van de Rechtbank van Koophandel te worden overgemaakt. De aangepaste statuten dienen daarna door de stichting gepubliceerd te worden in de bijlagen bij het Staatsblad.

2.2. De private stichtingen worden opgericht bij notariële akte. De wijzigingen aangebracht aan de statuten van een private stichting dienen nooit te worden onderworpen aan de goedkeuring van de Minister van Justitie. Deze dienen te worden goedgekeurd door de raad van bestuur van de private stichting en dienen het voorwerp uit te maken van een authentieke akte opgesteld door een notaris.