BFFS

2.

Welke procedure dient worden gevolgd om een stichtingen van openbaar nut en een private stichtingen op te richten?

De private stichting verkrijgt de rechtspersoonlijkheid vanaf de dag van de neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank van haar zetel van de volgende documenten (artikelen 2:6 §4 en 2:11 §1) :

  • de oprichtingsakte;
  • het uittreksel uit de oprichtingsakte (artikel 2:11 §2);
  • het uittreksel uit de akten betreffende de benoeming van de bestuurders en, in voorkomend geval, van de personen gemachtigd om de stichting te vertegenwoordigen, van de personen belast met het dagelijks bestuur en van de commissarissen.

De stichting van openbaar nut verkrijgt de rechtspersoonlijkheid op de datum van het koninklijk besluit waarbij ze wordt erkend. Met het oog hierop wordt de oprichtingsakte meegedeeld aan de Minister van Justitie met het verzoek rechtspersoonlijkheid te verlenen en de statuten goed te keuren. Alles wordt verstuurd naar Federale overheidsdienst Justitie - Algemene Dienst Wetgeving, Vrijgevigheden en Fundamentele Rechten - Internationale Verenigingen en Stichtingen, Waterloolaan 115, 1000 Brussel. Eens het koninklijk besluit ondertekend gaat de stichting over tot de hierboven vermelde neerlegging.