BFFS

Stichtingen in de kijker

Nieuwe leden - de stichtingen stellen zich voor

Academia Belgica

In an international context with more than 30 foreign Academies and Institutes, the Academia Belgica of Rome is the unique link - in the field of sciences, culture and arts - between Italy and Belgium.
For Belgian scholars and artists who pursue their research in Rome, the Academia has the function of Roman “Villa” where they can live and work at the borders of Villa Borghese in the famous Valle Giulia, the valley dedicated for over a century to arts and sciences.
The Academy is the scientific “hub” for Belgian universities, research institutes and other relevant Belgian instances willing to develop high level activities in Italy.
The Belgian Academy thus offers a unique space for inspiration, collaboration and promotion in the center of Rome where scholars, artists and students can take the time to think, search, create and discover.
web: www.academiabelgica.it │ mail: info@academiabelgica.it │ facebook: Academia Belgica

Antikankerfonds (Anticancer Fund)
Het Antikankerfonds is een onafhankelijke privéstichting en gelooft dat er meer mogelijkheden bestaan om kanker te bestrijden. Het brengt wereldwijd wetenschappers, initiatieven en organisaties samen om “niet-winstgevende” onderzoeksprojecten rond kankerbehandelingsopties te steunen, te stimuleren en te financieren. Het gebruikt de zo opgedane knowhow om het (inter)nationaal beleid te beïnvloeden en patiënten te informeren over behandelingsopties, klinische studies en kankerbehandelingen. Hun enige focus is de kansen van de patiënt op overleving en/of levenskwaliteit te verhogen. Het Antikankerfonds voert onderzoek op basis van een strenge, wetenschappelijke benadering, zonder enige toegeving op vlak van kwaliteit. Het draagt zelf alle werkingskosten. Alle giften gaan integraal naar onderzoek.

Stichting Artsen Zonder Grenzen
Artsen zonder Grenzen is een internationale organisatie die hulp verleent aan bevolkingsgroepen in nood, aan slachtoffers van natuurrampen, van rampen door de mens veroorzaakt, en van oorlogen en burgeroorlogen. Zij doet dit zonder onderscheid te maken naar afkomst, religie, levensbeschouwing of politieke opvatting.
Artsen Zonder Grenzen is volstrekt neutraal en onpartijdig. Op grond van de algemeen erkende medische ethiek en het recht op humanitaire hulp, eist Artsen Zonder Grenzen volledige vrijheid in de uitoefening van haar taak.
De medewerkers van Artsen Zonder Grenzen respecteren de medische gedragscode en handhaven een volledige onafhankelijkheid ten opzichte van welke politieke, religieuze of economische macht dan ook. Zij bepalen uit vrije wil of zij de gevaren en risico's van het werk accepteren en eisen voor zichzelf of rechthebbenden geen enkele vergoeding, behalve welke de organisatie hen kan verschaffen.
Artsen Zonder Grenzen krijgt erkenning in 1999 met de Nobelprijs voor de Vrede. De onderscheiding geldt niet alleen voor het medische werk, maar vooral ook voor het optreden als pleitbezorger voor bevolkingsgroepen in nood.

Fondation CYRYS
De belangrijkste missie van CYRYS is het opzetten en ontwikkelen van een sociaal project van volledig menselijke ecologie zonder winstoogmerk. Met dit initiatief willen de oprichters helpen ons gemeenschappelijk huis, de Aarde, en de meest kwetsbare bevolkingsgroepen te beschermen. Bijzondere aandacht zal worden besteed aan de gemeenten Anhée, Dinant, Hastière, Houyet, Onhaye en Yvoir, alsook aan elk project in verband met de bovengenoemde gemeenten, inclusief met betrekking tot humanitaire hulp aan ontwikkelingslanden.
Om haar doelstellingen te bereiken zoekt de stichting inspiratie bij de evangelische waarden van haar oprichters en schenkt ze bijzondere aandacht aan de integrale menselijke ontwikkeling, de zorg voor het gemeenschappelijk goed, het uitwisselen van diensten en middelen, het afstemmen van belangen, de dialoog tussen overtuigingen, conflictoplossing en verzoening van personen.

Fondation Périer-D’Ieteren
De Stichting Périer-D'Ieteren, opgericht in 2017, draagt ​​bij tot de ondersteuning van sociale, wetenschappelijke, educatieve en culturele activiteiten conform de waarden die de oprichters delen: de menselijke waardigheid, de verdediging van het erfgoed en de ontwikkeling van wetenschappelijk onderzoek.
De Stichting heeft drie actiegebieden weerhouden : (1) ondersteuning, in nauwe samenwerking met de Université Libre de Bruxelles, van onderzoeks- en onderwijsactiviteiten op het gebied van kunstgeschiedenis en conservatie-restauratie van het erfgoed; (2) steun voor initiatieven op het vlak van persoonlijke assistentie, inclusief initiatieven van verenigingen die steun bieden voor levensonderhoud, waardigheid van het leven, toegang tot zorg, toegang tot onderwijs, en individuele promotie van kansarmen of slachtoffers van situaties waarover zij geen controle hebben; (3) de ontwikkeling van programma's op het vlak van wetenschappelijk onderzoek binnen universitaire of academische instellingen, op het gebied van menswetenschappen, exacte wetenschappen en geneeskunde.
Voor meer informatie over de activiteiten: www.perier-dieteren.org